Vacature

Twee leden Transitie Raad van Toezicht

06-02-2019 Vacature

In Museum Vlaardingen staat het duurzame evenwicht tussen Mens en Water centraal. Vlaardingen en de regio Rijnmond vormen het voorbeeld bij uitstek van een samenleving die door de wisselwerking tussen Mens en Water is gevormd. Het verhaal over Vlaardingen, de regio en de wisselwerking tussen Mens en Water gaat duizenden jaren terug, maar krijgt ook nog elke dag verder vorm. Het is een verhaal over mensen die pionieren en overwinnen, die moeten vechten tegen rampen & ellende, die samen meer bereiken dan alléén en elkaar opvangen als dat nodig is. Het verhaal gaat over Vissers en de Visserij met zijn Schepen en Typische Gebruiken. Het gaat over de Bedrijvigheid in de Delta, de bron van Werkgelegenheid en Welzijn. En over het ontstaan van, en de dynamiek in de Kleurrijke Samenleving aan de rand van het Water. Ofwel ‘Leven met Water’: in verleden, heden en toekomst.

Ambitie

Binnen twee à drie jaar moet Museum Vlaardingen een bruisende en waardevolle culturele hotspot zijn, maatschappelijk relevant en een trekpleister voor een heterogeen publiek. Dat diverse publiek bestaat uit inwoners van Vlaardingen, de regio Rijnmond en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en binnen- en buitenlandse toeristen. Door sterke wortels in de maatschappij, een heldere positionering, een gevarieerd programma voor een breed publiek en meer samenwerking met andere (culturele) instellingen en verenigingen, waaronder, in het bijzonder met het oog op de ‘Collectie Vlaardingen’, Streekmuseum Jan Anderson. Het Museum trekt dan tussen de 15.000 en 25.000 bezoekers (nu 11.000), die meer ‘waar’ voor hun geld ervaren en ook gemiddeld minder voor hun kaartje betalen. Het Museum kent de juridische vorm van een Stichting. Het Museum draait op een kleine betaalde staf en een grote groep betrokken vrijwilligers. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen het museum.

Verantwoordelijkheid/focus

De Raad van Toezicht (RvT) van het Museum Vlaardingen houdt toezicht op de directeur-bestuurder en de uitvoering van het vastgestelde algemene en financiële beleid. Museum Vlaardingen opereert binnen de principes uit de Code Cultural Governance. De Code bepaalt de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen directeur/bestuurder en toezichthouder.

Vanwege de verandering die Museum Vlaardingen wil doormaken is besloten voor de komende drie jaar een ‘Transitie RvT’ in te stellen. Kenmerkend voor die RvT is de focus op het toezicht op de beoogde verandering, naast en in samenhang met het reguliere toezicht op de algemene gang van zaken. In lijn met deze verantwoordelijkheid wordt de samenstelling van de RvT aangepast aan het gewenste profiel van het museum. Voor de samenstelling van de Transitie RvT zijn relevante elementen daarvan:

 1. Museum voor Stad en Regio, met incidenteel landelijke uitstraling (lokale binding; affiniteit met cultuurhistorie en beeldende kunst, professioneel);
 2. over ‘Leven met Water’ (affiniteit met thematiek en de maatschappelijke relevantie daarvan);
 3. voor brede doelgroepen (afspiegeling doelgroepen of tenminste affiniteit);
 4. affiniteit / ervaring met de ontwikkelfase waarin en uitdaging waarvoor het museum staat, van waaruit in het bijzonder in de belangstelling staan: marketingcommunicatie en citymarketing, fondsenwerving en uitbouwen van samenwerking.
Om de transitie te monitoren zal sprake zijn van een compacte maar effectieve Transitie RvT. Wat betreft de organisatie van het museum wordt gestreefd naar een integraal professioneel functionerende museumorganisatie, die voor een aantal kernfuncties is ingevuld met betaalde krachten. Waar mogelijk worden de betaalde krachten bijgestaan door vrijwilligersteams, waarin zowel deskundigheid, betrokkenheid als daadkracht zijn verzameld.

De Transitie RvT van Museum Vlaardingen bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. De samenstelling zal geleidelijk gaan, gericht op de noodzakelijke continuïteit. Voor iedere functie gelden algemene eisen te stellen aan de toezichthouders en functie-specifieke kenmerken van het profiel (zie hierna).

Algemene verantwoordelijkheden alle leden RvT

Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met:

 • het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • de Rvt treedt op als werkgever van de Directeur;
 • de vaststelling van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 • de vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • het toezichthouden op het door de directeur gevoerde beheer en beleid;
 • het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • de benoeming van de registeraccountant;
 • het benoemen van een plaatsvervangende directie;
 • het goedkeuren van de volgende directiebesluiten:het aangaan van een samenwerking met andere rechtspersonen of verbreking van een zodanige samenwerking, wanneer deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 • het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 • indien aan de orde, de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting;
 • de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 • een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
 • het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
 • het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing;
 • de overige taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend.

Profiel alle leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met de geschiedenis van stad en regio, cultuurhistorie en beeldende kunst;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken over bestuurlijke senioriteit en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • De leden hebben een visie hebben op het beleid van de directeur met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van het Museum en het functioneren van de directeur te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de leden van de RvT een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en zijn volstrekt integer;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten;
 • Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. Op basis van een evaluatie van de Transitie, uiterlijk in 2021 zal worden bepaald of het profiel van de RvT nog past bij de volgende fase van ontwikkeling van het Museum;
 • De Raad van Toezicht streeft er naar om tenminste twee van de vijf functies in de RvT te laten bekleden door Vlaardingers.

Specifieke aandachtsgebieden en deskundigheden

In de Transitie RvT zijn naast de voorzittersrol tenminste de volgende specifieke aandachtsgebieden en deskundigheden vertegenwoordigd:

 • Affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen;
 • Lokale en regionale binding; affiniteit met belangrijke elementen in de ontwikkeling van stad en regio (waaronder Visserij);
 • Museale ontwikkeling in cultuurhistorische context, met affiniteit tot beeldende kunst en gericht op maatschappelijke relevantie;
 • Bedrijfsvoering en financiën van een kleine organisatie in transitie, met tal van samenwerkingsverbanden;
 • Museaal ondernemerschap, sponsoring, fondsenwerving, communicatie;
 • Vrijwilligersmanagement.
De beschreven aandachtsgebieden en deskundigheden kunnen worden gecombineerd in verschillende portefeuilles. Per vacature die wordt opengesteld worden de meest relevante samenhangende aandachtsgebieden en deskundigheden opgenomen onder de functie-specifieke kenmerken. Daarnaast is in de RvT het bredere profiel qua doelgroepen van Museum Vlaardingen te herkennen.

De RvT heeft er nadrukkelijk voor gekozen een geleidelijke overgang te bewerkstelligen naar een Transitie RvT. Nu duidelijk is geworden dat de gemeente Vlaardingen het eerder genoemde bedrijfsplan dat moet leiden tot verdere vernieuwingen in Museum Vlaardingen, is de tijd gekomen ook het proces van inrichten van de Transitie RvT door te zetten.

Vacatures Transitie RvT
Per 1 januari 2019 zijn inmiddels twee leden toegetreden tot de Transitie RvT. Deze leden hebben beiden een duidelijke lokale binding. Daarnaast is met hen zowel ervaring en deskundigheid op het gebied van museale ontwikkeling in cultuurhistorische context als bedrijfsvoering en financiën van een kleine organisatie in transitie conform het profiel van de Transitie RvT aan boord gekomen.

Twee vacatures: voorzitter en lid van de Transitie RvT

Als volgende stap in de geleidelijke overgang naar de Transitie RvT worden nu twee vacatures opengesteld, te weten voor de voorzitter en voor een lid van de Transitie RvT. Om die reden is het Museum op zoek naar twee actieve en betrokken toezichthouders met duidelijke affiniteit tot de kansen en mogelijkheden van een moderne culturele instelling, die midden in de maatschappij staat.

Voor de voorzittersrol is de Transitie RvT op zoek naar een samenbindend, toegankelijk en gezaghebbend persoon, die vertrouwen en vernieuwing uitstraalt. Deze persoon heeft ervaring op het hoogste bestuurlijke niveau in bedrijfsleven en/of (semi-) overheid en heeft ook specifiek als toezichthouder zijn of haar sporen verdiend. De voorzitter opereert onafhankelijk van belanghebbenden en groeperingen die een visie hebben op de koers van het museum. De voorzitter is ervaren en gezaghebbend bij het ondersteunen van het museum in het politieke proces. Van de voorzitter wordt daadkracht en actief zijn in relevante netwerken verwacht, overigens steeds vanuit de positie van de RvT.

Van het lid wordt specifiek gevraagd om een visie op ondernemerschap in de culturele sector en kennis en ervaring van sponsoring, fondsenwerving en communicatie in brede zin. Affiniteit met vrijwilligersmanagement is een pré.

Kandidaten voor beide vacatures beschikken verder over de overige competenties en ervaring, zoals die zijn opgenomen in het profiel voor alle leden voor de Raad van Toezicht (zie boven). Voor beide vacatures gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Maar ook aan andere kenmerken, die de diversiteit van de Transitie RvT bevorderen, wordt belang gehecht.

De leden van de Transitie RvT worden op voordracht van deze Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder en de Gemeente Vlaardingen benoemd. Uiteindelijk moet de Transitie RvT als geheel voorzien in de vereiste algemene en specifieke deskundigheden.

Het betreft in alle gevallen een onbezoldigde functie, ook worden geen vacatiegelden toegekend.

Reacties

Wij ontvangen uw motivatiebrief met CV graag uiterlijk op 15 maart a.s. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 20-27 maart 2019. Voor inlichtingen over de functies kunt u zich wenden tot de heer Mr Gert-Jan van der Vossen, adviseur Museum Vlaardingen, telefoon 06 - 20 03 53 78. Sollicitaties gaarne zenden naar mevrouw Anke Burger-Reedijk, projectassistent, Julianalaan 102, 3135 JK Vlaardingen en/of e-mail anke.burger@hotmail.com.

Bedrijf

Museum Vlaardingen

Westhavenkade 53-54
3131 AG Vlaardingen
0104348722
mail@museumvlaardingen.nl
www.museumvlaardingen.nl