Vacature

Lid van de Raad van Toezicht

07-05-2022 Vacature

Museum Vlaardingen zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Vanwege de verdere samenstelling van de Raad en de ambities van het museum geven we de voorkeur aan iemand met ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie. 

Museum Vlaardingen

In de dynamische, verstedelijkte Waterwegregio is Museum Vlaardingen een bruisend en ondernemend stadsmuseum, waar de historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen van Vlaardingen centraal staan.

Als betrouwbare schatbewaarder van het historisch erfgoed van de stad geeft het museum vanuit het verleden betekenis aan het Vlaardingen van nu en later. Vanuit een karakteristiek, monumentaal pand aan de Museumkade (met uitzicht op museumschip de Balder en de historische Stadskraan) vertelt Museum Vlaardingen de verhalen van een kleurrijke stad aan het water, waar de delta, als bron van werkgelegenheid en welzijn, al eeuwenlang zorgt voor bedrijvigheid, ondernemerschap, innovatie en welvaart. Bezoekers ervaren in Museum Vlaardingen waarom Vlaardingen meer is dan zo maar een Hollandse stad aan het water.

Met een spraakmakend en gevarieerd programma van tentoonstellingen en activiteiten gericht op alle Vlaardingers, streeft het museum naar inclusiviteit: jonge, oude èn nieuwe inwoners van de stad ontdekken en herkennen in het museum ‘hun’ verhalen, waardoor de kennis over, waardering voor en verbindingen binnen de stad een flinke impuls krijgen.

Vlaardingen is, vanwege de ligging aan het water en de hiermee samenhangende industrie en nijverheid, van oudsher een stad van immigratie. Uit recente cijfers komt naar voren dat van de ruim 73.000 inwoners ruim 30 procent een migratieachtergrond heeft. De Vlaardingse bevolking bestaat uit ca. 150 nationaliteiten. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het museum en staat bestuur en staf met raad terzijde. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur-bestuurder.  

Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden, die een breed aantal expertisegebieden vertegenwoordigen. De Raad vindt het gewenst om haar samenstelling te verbreden en zoekt een 7e lid, die binnen de RvT naast een bijdrage aan het algemene beleid van het museum, een extra adviserende impuls kan leveren aan het vormgeven van beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Als leidraad voor die ambitie hanteren we de Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector. 

Profiel

  • Affiniteit met de museale sector en meer in het bijzonder met het leggen van verbindingen met niet-traditionele museumbezoekers, zoals jongeren en inwoners die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een niet-westerse cultuur.
  • Kennis, ervaring en affiniteit met vormgeving van het beleid diversiteit en inclusie en interculturele communicatie.
  • Inspirator en toegankelijk klankbord op dit terrein voor de bestuurder en de organisatie.
  • Relevant netwerk voor het museum en inzicht in het samenspel met de (lokale) overheid, maatschappelijke organisaties en geledingen in de samenleving
  • De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur dan ook uit naar een kandidaat die de diversiteit van de Raad vergroot. Personen met een niet-westerse achtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. 

Voorwaarden

  • De Raad van Toezicht komt ten minste zes keer per jaar bij elkaar en tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij openingen/exposities en speciale avonden georganiseerd door het Museum.
  • Leden van de Raad van Toezicht kunnen zitting hebben in één of meerdere (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht en nemen deel aan verschillende bijeenkomsten relevant voor het Museum.
  • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.
  • Honorering: Museum Vlaardingen is op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten voor de Stichting.

 Meer informatie en sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Versluijs, voorzitter Raad van Toezicht, 06-22482271, of Léanne Selles, directeur Museum Vlaardingen, 06-55182484. 

Sollicitaties kunnen tot 15 juni 2022 worden gestuurd naar: l.selles@museumvlaardingen.nl.

Een commissie uit de Raad van Toezicht zal gesprekken voeren met kandidaten en een voorstel aan de Raad van Toezicht voorleggen, die daarover een besluit neemt, met in achtneming van het advies van de directeur-bestuurder.

Gesprekken vinden in principe plaats op 27 juni 2022 in Museum Vlaardingen.

 

 

 

Bedrijf

Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
010- 434 87 22
mail@museumvlaardingen.nl
www.museumvlaardingen.nl
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date