Actieplan Wonen: slopen en bouwen

21-02-2017 Wonen Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente en de Vlaardingse woningcorporaties hebben het Actieplan Wonen (APW) geactualiseerd. Het APW is de woonvisie van de gemeente en Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking van 2008 tot 2030. Bij de start van het Actieplan Wonen was het doel om ongeveer 8.400 nieuwe woningen te bouwen en ongeveer 6.800 woningen te slopen. Inmiddels zijn er bijna 1.800 woningen gebouwd en ruim 2.000 woningen gesloopt. Voor 2017 en 2018 staat nieuwbouw van 935 woningen op stapel en sloop van 385 woningen. Een andere doelstelling was om meer eengezinswoningen in Vlaardingen te krijgen. In 2008 bestond slechts 35% van de woningvoorraad uit eengezinswoningen. Door de uitvoering van het APW is dat percentage nu 49%. Naar verwachting is er 56% eengezinswoningen in 2030.

In de actualisatie zijn ook trends op de lokale woningmarkt geschetst en de doelstellingen voor de komende jaren aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld de vraag naar nieuwbouw koop(eengezins)woningen tot €180.000 toegenomen. Deze prijsklasse is ruim aanwezig in Vlaardingen, maar de kwaliteit van het bestaande aanbod in deze prijsklasse - vooral verouderde koopappartementen - sluit niet aan bij de vraag. De gemeente wil samen met betrokken partijen komen tot een aanpak van deze ‘mismatch’. Ook is er een grote vraag naar eengezinswoningen, zowel koop als huur. Het aanbod is echter aanzienlijk kleiner dan de vraag. De samenwerkingspartners willen daarom bij nieuwbouwprojecten meer eengezinswoningen bouwen, zowel in goedkope als in duurdere prijsklassen.

 

Sociale huurwoningen

In Vlaardingen hebben de corporaties een enorme slag geslagen met renoveren van sociale huurwoningen. Vanaf 2008 zijn ruim 8.700 woningen kwalitatief sterk verbeterd. Dat zijn ruim 3.000 woningen meer dan vooraf was beoogd. De corporaties grijpen in de komende jaren vooral reguliere onderhoudsmomenten aan om de kwaliteit van sociale huurwoningen verder te verbeteren.

Een andere ontwikkeling is dat door strengere toewijzingseisen minder mensen dan voorheen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De meeste sociale huurwoningen kunnen enkel nog worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 36.165. Op dit moment wonen er bijna 11.000 huishoudens tot deze inkomensgrens in Vlaardingen. De voorraad sociale huurwoningen is echter veel groter, namelijk ruim 15.000 woningen. Het doel is om in 2030 minimaal 12.000 sociale huurwoningen in Vlaardingen te hebben.

Gerelateerd