Vrij reizen minima ?

09-09-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota begin juli is er met een meerderheid van 32 stemmen voor en twee stemmen tegen een motie aangenomen van de AOV, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de SBV. De drie partijen riepen het college op onderzoek te doen naar de kosten en de effecten van vrij reizen met het openbaar vervoer voor de minima. In de motie van de drie genoemde fracties werd gesteld dat vrij reizen de maximale participatie van minima in de samenleving bevordert

Wat zijn minima ?

Met minima wordt een aantal doelgroepen bedoeld, maar het gaat om huishoudens met een inkomen van maximaal 110% van het Sociaal Minimum. Dit bedrag varieert en bedraagt voor alleenstaanden € 1004 en voor echtparen € 1434 netto. In buurgemeente Schiedam bestaat overigens al een regeling vrij reizen voor de minima al.

Deze week kwam het college naar buiten met de resultaten van het onderzoek. In Vlaardingen betreft het een totaal van bijna 4200 huishoudens. Daarbij is berekend dat een regeling vrij reizen voor de doelgroepen die onder ‘de minima’ vallen een bedrag van iets meer dan € 600.000 nodig is, € 1,8 miljoen in drie jaar tijd. Het college heeft in haar verslag aan de raad een eerder pilotproject aangehaald dat van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 gelopen heeft; inwoners van 65 jaar en ouder met een inkomen van maximaal 120 % van het Sociaal Minimum konden die periode vrij reizen. ,,Uit de eindmeting bleek dat er ten aanzien van eenzaamheid/sociaal isolement en het gebruik van de auto geen positieve veranderingen waren’’, aldus het college.

Vraagtekens bij het onderzoek

Bij het genoemde pilotproject en haar resultaten van 2010-2011 zijn echter nog wel wat kanttekeningen te maken. Ten eerste is er de beperktheid van de doelgroep: alleen deelnemers van 65 jaar of ouder. Onduidelijk is hoeveel leden uit die doelgroep daadwerkelijk gebruik gemaakt hebben van het aanbod en ook hoe groot uiteindelijk het aantal deelnemers was aan het onderzoek naar maatschappelijke participatie, eenzaamheid en autogebruik. Hoe waren ook bijvoorbeeld de vragen over eenzaamheid geformuleerd aan die deelnemers ? Als je ouder bent ga je gemiddeld vaker mensen, vrienden om je heen missen die overlijden en zal derhalve eenzaamheid vaker voorkomen. Dit hoeft niet per se een relatie te hebben met het wel of geen gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer

De raad aan zet

Het is nu vervolgens aan de gemeenteraad een oordeel te geven over het verslag van het college en ook zich te beraden over de kosten. Als een meerderheid voor vrij reizen is, dan moet het geld in de Begroting worden opgenomen, maar ten koste van wat ?Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date