Voorjaarsnota: schermutselingen en wensenlijstjes

05-07-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Nadat op 29 juni 'gewone' burgers en organisaties al hun zegje mochten doen was het vanavond de beurt aan de raad om zich te buigen over de Voorjaarsnota (VJN). Hoe wordt straks het geld besteed, waar moet wat meer en waar moet wat minder naar toe?

De SP startte met fractievoorzitter Frank Hoogervorst die niet alleen het financiële beleid van de afgelopen jaren (van de eigen wethouder) prees, maar ook pleitte, zoals verwacht, voor meer geld voor de Stadsgehoorzaal. Opvallend was dat Hoogervorst het afraadde om te investeren in de binnenstad waar het gaat om vernieuwing van straatmeubilair en bestrating: ,,Het zal niet méér mensen naar het centrum brengen''. Schoonmaken en recht leggen was volgens de SP voldoende. Stefanie Solleveld, fractievoorzitter van de PvdA, bekritiseerde Hoogervorst daarop over 'afschieten' van de investeringen in de Voorjaarsnota en niet te investeren in het bestrijden van armoede: ,,Een kerntaak van de SP, toch?''

Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen vervolgde, in haar eigen woorden, met de 'voorleesshow'. Somers noemde de VJN risicovol en waarschuwde voor het jezelf 'rijk rekenen'. Somers was vervolgens fel over verschillende zaken waaronder het onderhoudsniveau op straat en pleitte op haar beurt ook voor extra steun aan de Stadsgehoorzaal. Haar zorgen sprak zij onder meer uit over het Museum Vlaardingen waarvan zij het idee kreeg dat hier sprake was van 'water naar de zee dragen'. Somers kondigde en passant ook nog diverse moties en amendementen aan, waarbij coalitie en oppositie gezamenlijk optrokken.

De accenten bij de PvdA lagen vooral op het armoedebeleid. Fractievoorzitter Solleveld pleitte ervoor om, naast de extra overheidsbijdragen (Klijnsma-gelden) hier als gemeente nog meer in te investeren. Daarnaast diende Solleveld een motie in om een fonds op te zetten van waaruit inwoners geholpen kunnen worden met het oplossen van schulden. Frank Hoogervorst van de SP kon het, na zelf kritiek te hebben gekregen, niet nalaten op zijn beurt Solleveld een sneer te geven: ,,Ik dacht dat u met iets groots zou komen''. Solleveld pareerde dit met 'u komt met geen enkel voorstel inzake armoedebeleid'.  

ONS.Vlaardingen betoogde dat de 'echte' problemen nog steeds niet 'echt' worden aangepakt, waaronder veiligheid en de binnenstad ('een halve ton weggegooid aan gratis wifi'). Ook integratie kwam daarbij aan bod, waarbij raadslid Erwin Bierling het college verweet hier geen enkele visie op te hebben en weg te kijken van alle problemen. Aan het eind somde Bierling zijn top 3 van problemen op, mede gevoed door een door de fractie uitgevoerde enquête onder Vlaardingers: veiligheid, de teloorgang van de binnenstad en de algehele verpaupering door vuil, afval en onkruid door de hele stad heen. Tijdens het betoog van Bierling werd het even onrustig toen D66 fractievoorzitter Peter Caljé ONS.Vlaardingen verweet vooral terug te kijken op zaken waar ze geen verstand van hebben.

Peter Caljé van D66 sprak uit dat bezuinigingen hand in hand zijn gegaan met het in stand houden van zo veel mogelijk voorzieningen. Het is nu tijd om weer meer te investeren volgens Caljé en onder meer de Stadsgehoorzaal verdient daarin meer ondersteuning. Dat er nu ook meer geld wordt vrijgemaakt voor het onderhoudsniveau van de buitenvoorzieningen en het opknappen van de binnenstad noemde Calé 'de hoogste tijd'.

CDA-fractievoorzitter Jacky Silos had geen behoefte om extra budget te vragen voor bepaalde programma's. Zij maakte zich zorgen om de veelheid aan moties en amendementen. ,,Het lijkt wel kerst'', aldus Silos. Zij kondigde in haar pleidooi aan bij de Begroting (in het najaar) met een amendement te komen over de WMO: hier moet een maximum aan de eigen bijdrage gesteld worden. Hierop werd ze kort onderbroken door Desiree de Jong van het AOV die er fijntjes op wees dit bij vorige begrotingen al eerder aanhangig gemaakt te hebben. Silos pleitte daarnaast ook voor minder overheid en minder ambtenaren en meer ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving; met name verenigingen kunnen wel wat ondersteuning gebruiken vanuit 'een eigen loket in het stadhuis'.

Desiree de Jong van het AOV brak vooral een lans voor inwoners die afhankelijk zijn van zorg en andere voorzieningen. ,,De zelfredzaamheid van veel mensen lijkt vaak groter dan deze daadwerkelijk is'', aldus De Jong. Er moet ook een flexibeler overheid komen, die sterk is, maar ook meer ruimte geeft en faciliteert. Het AOV sloot zich ook aan bij anderen die al eerder pleitten voor meer budget naar de Stadsgehoorzaal, waardoor hier zich nu al een sterke meerderheid aftekent.

Esther Heijndijk van de ChristenUnie/SGP kritiseerde ook de staat van onderhoud van de buitenruimte en het 'groen' ,waarbij het in de VJN uitgetrokken extra budget door haar noodzakelijk werd genoemd. In een ingediende motie verzochten zij het college het onderhoudsniveau te verhogen. De financiële problemen bij het Museum Vlaardingen moeten wat Heijndijk betreft, indien nodig met extra subsidie worden opgelost, net als bij de Stadsgehoorzaal en de Kroepoekfabriek het geval is. Desiree de Jong van de AOV vond dat wat te ver gaan: ,,We hebben het hier over een meer starre organisatie waar nog op andere manieren wat winst te behalen is''.

Vera Kalf noemde de VJN niet te toetsen aan een vernieuwde stadsvisie, dus Vlaardingen is nog koersloos, aldus de VVD fractievoorzitter. Kalf hekelde vooral het gevoerde beleid en de uitspraak die wethouder Hoekstra eerder deed dat er weer 'geld is voor leuke dingen' :,,Bewoners zitten niet te wachten op brood en spelen zolang kuilen in de wegen en fietspaden niet meer te ontwijken zijn''. Over de Stadsgehoorzaal zei Kalf hier de noodzaak van extra budget wel in te zien maar ,,geen ruimte te zien in de begroting om de Stadsgehoorzaal tegemoet te komen, zonder daarbij geweld te doen aan dossiers die ook van eminent belang zijn voor onze gemeente, onze inwoners en ondernemers''.

Lianne van Kalken van GroenLinks was de tweede niet fractievoorzitter die het woord voerde over de Voorjaarsnota. Yenice Jongejan van D66 was haar afgelopen jaar al voorgegaan. Van Kalken bekritiseerde de rol van de raad, de politieke conflicten en de ruzies, en het door haar fractievoorzitter vorige week nog aangehaalde regentengedrag van het college. Ze vervolgde met de keuzes die GroenLinks wil maken: ,,niet de korte termijn retoriek maar lange termijn keuzes''. Een pleidooi volgde voor groen en cultuur, investeren in onderhoud en de Stadsgehoorzaal en burgers meer faciliteren. Tenslotte schaarde ze zich achter een motie, samen met de ChristenUnie/SGP om het Museum financieel te steunen.

Albert Brouwer van Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) sloot de avond af, waarbij hij pleitte voor een betere besteding van het geld, en niet door de kaasschaaf te hanteren. Zo moest ook voor SBV de Stadsgehoorzaal meer budget toegewezen worden. De grenzen van de bezuinigingen zijn bereikt, op meer gebieden, aldus Brouwer.

Bij de Voorjaarsnota zijn in totaal 13 moties en 7 amendementen ingediend. Morgen vergadert de raad verder vanaf 14.30 uur, waarbij eerst de collegeleden het woord zullen voeren en reageren op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date