Politiek theater in Stadsgehoorzaal

09-07-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – ‘Vroeger’ was de bespreking van de Voorjaarsnota voor de zomer één van de politieke hoogtepunten van het jaar, samen met de Begroting in november. Fractievoorzitters van alle partijen kwamen met hun wensenlijstjes en voorstellen. Nu er echter voor vele miljoenen bezuinigd moet worden op de Vlaardingse Begroting kan de raad weinig kanten uit. En dat was merkbaar in de laatste raadsvergadering van het politieke jaar.

Vanavond vergaderde de raad over de financiën van de gemeente Vlaardingen waarbij de Kadernota het belangrijkste onderwerp was. In deze Kadernota worden beleidsmatige en financiële keuzes voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de Begroting voor het komende jaar. De plek waar het allemaal plaatsvond was de Stadsgehoorzaal, waarbij de techniek in ieder geval een stuk beter was dan bij het online vergaderen van de laatste maanden. Elke spreker kreeg een minuut of 7 om haar of zijn zegje te doen over alle stukken en dat was weinig. Aan de andere kant stond er niet zoveel in bijvoorbeeld de Kadernota, die door het college ‘beleidsarm’ genoemd werd, maar door fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA beleidsloos werd genoemd. ,,Het enige harde gegeven is het bijstellen van de weerstandsratio op minimaal 1,0’’, aldus Solleveld. Die had daarmee een punt, want voor het overige moest er nog gezocht worden naar hoe en waar te bezuinigen. Harde afspraken of standpunten waren hier nog niet over  geformuleerd. Zo moeten er in de meerjarenbegroting 2021-2024 ombuigingsvoorstellen opgenomen worden die leiden tot een structurele ombuiging van minimaal € 3,5 miljoen per jaar. Maar waar en hoe was nog een vraag. Daarnaast waren er nog de voornemens om niet meer uit te geven dan begroot en meevallers te reserveren, ofwel te sparen. En dat was weer niet bijzonder want iets anders zou de Provincie, die toezicht houdt op Vlaardingen, toch niet toestaan.

Er waren door de verschillende fracties één amendement en zes moties ingediend. Het amendement, een initiatief van de PvdA, D66, ONS Vlaardingen en Leefbaar Vlaardingen, stelde voor de weerstandsratio zo snel mogelijk op peil te brengen, van 1.0 naar 1.7. Concreet betekent dit dat er, wanneer dat mogelijk is, snel meer geld wordt gespaard om risico’s af te kunnen dekken. Het CDA en de fractie Boers hadden daarnaast moties ingediend om meer grip te krijgen op de kosten voor de (externe) inhuur van professionals. En de fractie Boers tenslotte wilde de helft van het budget voor het Integrale Huisvestingsplan (IHP) van de Vlaardingse scholen overhevelen naar een nieuw op te richten Armoedefonds. Een op het oog mooi idee, maar in de praktijk kan dat gewoon niet. Het gaat bij het IHP namelijk vooral om vaste lasten en die kun je eenvoudigweg niet schrappen.

Bij de stemming werd het amendement van de PvdA met een ruime meerderheid van 26 stemmen voor (en 5 tegen) aangenomen. De Kadernota haalde het daarop in zijn geheel ook met een meerderheid. Van de zes moties haalden die van de PvdA en enkele andere partijen over het weerstandsvermogen en die van de ChristenUnie/SGP over grip op de Begroting het wel. Het CDA scoorde vervolgens  een meerderheid voor hun motie over de inhuur van externe functionarissen en de drie moties van de fractie Boers werden met een ruime meerderheid verworpen. Alleen Ron Boers zelf stemde voor. Met de laatste stemming werd ook het politieke seizoen afgesloten en de raad gaat nu met reces.

 

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date