UN1EK sluit Jenaplanschool ‘t Kompas

31-03-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Het college van bestuur van UN1EK heeft deze week het voorgenomen besluit bekendgemaakt aan ouders, MR en het team van CJBS ’t Kompas om de school aan het einde van dit schooljaar te sluiten. De leerlingen van CJBS ’t Kompas worden met ingang van het nieuwe schooljaar geplaatst op een andere school. 

Eric Boerhout, voorzitter van het college van bestuur van UN1EK, licht het voorgenomen besluit toe: ,,De school kampt al enkele jaren met een teruglopend leerlingaantal, van 120 leerlingen in 2011 naar, geprognotiseerd, 72 leerlingen in augustus 2017. Dit zou betekenen dat de school in het
komende schooljaar met drie combinatiegroepen zou moeten gaan werken. Vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt is dit voor UN1EK geen acceptabele optie. Naast dit inhoudelijke bezwaar zijn de kosten buitenproportioneel. Daarnaast staat de kwaliteit van het onderwijs bij CJBS ’t Kompas de laatste jaren onder druk; de school kreeg in 2016 het predicaat ‘zeer zwak’ van de onderwijsinspectie. Mede dankzij de inzet van het team werd het herstel in de afgelopen periode ingezet. Dit leidde eind 2016 tot een aanpassing van het inspectieoordeel van ‘zeer zwak’ naar ‘zwak’. Dit broze herstel, bereikt met inzet van veel extra menskracht en middelen vormt echter naar ons oordeel geen stabiele basis voor de continuïteit van de school”, aldus Boerhout.

Het voorgenomen besluit tot sluiting van de school is vorige week voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en de centrale UN1EK raad die adviesrecht hebben.

Continuïteit voor kinderen


De medewerkers van de school hebben baanzekerheid binnen UN1EK. Met de grootst mogelijke zorg begeleidt het team van ’t Kompas de leerlingen en ouders van de school in de komende periode bij hun overplaatsing naar een andere school. Dit gebeurt in individueel overleg met de ouders en in
nauwe samenwerking met scholen binnen en buiten UN1EK.

UN1EK onderwijs en opvang


CJBS ‘t Kompas is onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang. UN1EK heeft in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis negen IKC’s voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar en zeven basisscholen met peuterspeelzaal of startgroep en buitenschoolse opvang. UN1EK biedt in haar IKC’s en scholen een veilige omgeving voor alle kinderen waarbinnen zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar ieder kind zijn of haar maximale leeropbrengst kan behalen.

Gerelateerd