Onderwijs in de 21ste eeuw volgens ouders

17-03-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Eind 2016 heeft UN1EK een behoefteonderzoek onder ouders laten uitvoeren over vernieuwend basisonderwijs. UN1EK voert in haar Integrale Kindcentra  (IKC’s) onderwijsvernieuwing door om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren en wil daarbij ook inspelen op de behoefte van ouders. 868 ouders (klanten en niet klanten van UN1EK) uit de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen deden mee aan het onderzoek; het onderwerp leeft bij ouders.

Uit het onderzoek bleek dat ouders veranderingen in het basisonderwijs wenselijk vinden om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren. Het gaat hierbij - in volgorde van belangrijkheid volgens ouders - om: communiceren, schrijf- en leesvaardigheden, samenwerken, zelfinzicht, probleemoplossend denken, rekenvaardigheden, culturele en sociale vaardigheden, kritisch denken, digitale vaardigheden en creativiteit.


Communicatie is de sleutel

Uit het onderzoek blijkt dat ouders vinden dat communiceren – meer nog dan de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen – het belangrijkste is dat kinderen moeten leren. Ook aan samenwerken en zelfinzicht hechten ouders waarde. Opvallend is dat digitale vaardigheden en creativiteit minder belangrijk gevonden worden, terwijl professionals het erover eens zijn dat dit onmisbare competenties in de 21ste eeuw zijn. Als extra keuzevakken hebben sport, muziek en ‘mens en maatschappij’ de voorkeur van ouders, op de voet gevolgd door natuur, techniek en vreemde talen.


Waar en wanneer?

Ouders denken dat kinderen 21ste eeuwse vaardigheden vooral in de onderwijslocatie en thuis aanleren. Driekwart van de ouders denkt dat kinderen het beste leren door de combinatie van klassikale lessen, in werkgroepen aan projecten werken en in individuele lessen extra uitleg krijgen. Opvallend is dat 74% van de ouders liever één of twee leerkrachten voor de klas ziet dan meerdere professionals die gedurende de dag les geven aan hun kind(eren).

Ook ten aanzien van de lestijden is er beperkt behoefte aan verandering. Het traditionele rooster en het continurooster (waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven), werden het meest gekozen als effectief rooster voor kinderen om te leren. Het continurooster past volgens 43% van de ondervraagde ouders ook goed bij de gezinssituatie. Ouders zouden het fijn vinden om vrije dagen/vakanties gedeeltelijk buiten de reguliere vakanties te plannen. Dit is mogelijk bij een onderwijsconcept met flexibele lestijden, waarvoor 17% van de ouders een voorkeur heeft.


De toekomst verandert en wij veranderen mee

“We zijn blij met de uitkomsten van dit onderzoek.”, vertelt Eric Boerhout van het college van bestuur. “Onze IKC’s geven op eigen wijze invulling aan onderwijsvernieuwing. Alle IKC’s van UN1EK hebben een uniek profiel met een integraal aanbod van voorschoolse en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen toekomstgerichte kennis en vaardigheden opdoen. De uitkomsten van ons behoefteonderzoek onder ouders geven inspiratie om vernieuwende dagarrangementen te ontwikkelen.

We willen alle kinderen van 0 tot 13 jaar in de tijd die zij bij ons doorbrengen, de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Zo bereiden we hen voor op hun verdere (school)loopbaan. De toekomst in de 21ste eeuw verandert razendsnel en wij veranderen mee!”


Wij zijn UN1EK!

UN1EK heeft in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis negen IKC’s voor opvang en onderwijs en zeven basisscholen met een peuterspeelzaal of startgroep en buitenschoolse opvang. Daarnaast heeft UN1EK diverse locaties voor kinderopvang.Gerelateerd