Waterloo-Feest in Vlaardingen

21-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 21 juni 1865: Waterloo-Feest in Vlaardingen.

In heel het land wordt in 1865 de Slag bij Waterloo herdacht, op dat moment precies vijftig jaar geleden. 'Den dag waaraan wij den vrijheid te danken hebben, waarin wij ons thans mogen verheugen'. Ook in Vlaardingen is het groot feest!

Te Vlaardingen is een optogt gehouden, waaraan door bijna elk, die eenig bedrijf of handwerk uitoefent, op eigenaardige wijze is deelgenomen. Voorafgegaan door de schutterij met geleidende muziek, aangevoerd door commissarissen van orde en eereleden, bestond de stoet uit 5 Waterloostrijders gezeten in een fraaijen eerewagen, de afdeeling van het Metalen Kruis, vereenigingen van keurmeesters, kuipers, plaatsknechts, rederijkers, leerlingen der teekenschool, huis- en scheepstimmerlieden, zeilmakers, branders, binnenschippers, schilders, metselaars en zakkendragers, allen met toepasselijke banieren en zinnebeeldige voorstellingen. Door ruim 70 landbouwers te paard werd de trein, die uit meer dan 1000 personen bestond, gesloten. Des avonds zijn de stads- en vele particuliere gebouwen verlicht, vuurwerken werden afgestokn en  er hadden enkele optogten met fakkellicht plaats.Gerelateerd