Verkeersinfarct dreigt op en rond Kethelplein

20-04-2018 Nieuws Kor Kegel

VLAARDINGEN - De gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen zijn enorm geschrokken van de prognose van Rijkswaterstaat dat de files op en rond het Kethelplein ernstig toenemen. Op de A4 en de A20 zullen langere files ontstaan, evenals op de toeleidende wegen in Schiedam en Vlaardingen. Het lokale wegennet krijgt danig te lijden onder het verkeersinfarct op het Kethelplein. 

Dat zal het gevolg zijn van een voorgenomen capaciteitsuitbreiding van de A4 bij Leidschendam, waar de N14 vanuit Wassenaar op de rijksweg uitkomt en de doorstroming op de toeleidende wegen in dit deel van Den Haag wordt verbeterd. Een week na de raadsverkiezingen, op woensdag 28 maart, zijn de Vlaardingse wethouder Ruud van Harten en de Schiedamse wethouder Marcel Houtkamp door Rijkswaterstaat geïnformeerd dat deze scope-uitbreiding bij Leidschendam onvoorziene gevolgen heeft voor de A4 tussen Den Haag en Schiedam.

Er ontstaan capaciteitsproblemen die op zichzelf wel opgelost kunnen worden door het aantal rijstroken tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel te vergroten van twee naar drie in beide richtingen. Maar… die verbreding zal eveneens een sterke verkeerstoename ontketenen. De effecten hiervan op het Kethelplein en het omliggend wegennet zijn in eerste instantie niet onderzocht, maar uit een quick-scan blijkt dat het verkeer via het Kethelplein te maken krijgt met behoorlijk langere reistijden. Op andere trajecten in de ruimere omgeving blijven de files gelijk of nemen ze af. 

Demissionaire wethouders Ruud van Harten en Marcel Houtkamp hebben de klacht geuit dat deze informatie wel heel erg laat komt. De aanpassingen aan de A4 en de N14 bij Leidschendam vloeien immers voort uit de reeds in 2012 vastgestelde Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers. In deze visie is rekening gehouden met de voorkeur van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, voor de aanpassing van de infrastructuur in de regio Haaglanden.

Rijkswaterstaat heeft drie weken geleden in het overleg met Schiedam en Vlaardingen verklaard dat het effect op de A4 en het Kethelplein niet eerder bekend was. Marco Zeeman, directeur netwerkontwikkeling West-Nederland Zuid van Rijkswaterstaat, wees op de recente quick-scan waaruit een en ander blijkt. 

Kan dan niet worden afgezien van de aanpassingen bij Leidschendam? Want wat voor dit deel van Haaglanden een oplossing betekent, veroorzaakt problemen op het Rotterdamse wegennet, in het bijzonder in Schiedam en Vlaardingen. Maar de directeur-generaal Mobiliteit, Mark Frequin, heeft over de A4-N14 een positief advies uitgebracht aan de huidige minister van Infrastructuur  en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. 

Wethouders Van Harten en Houtkamp hebben ernstige zorgen en bedenkingen geuit over de gevolgen van de extra verkeerstoename op de A4 en aansluitende wegvakken voor de belasting van het lokale wegennet en de gevolgen voor het leefmilieu in Schiedam en Vlaardingen. Rijkswaterstaat is bereid in samenwerking met de gemeenten nader onderzoek te doen naar die consequenties. Er komen de ‘nodige’ vervolgonderzoeken. Over de scope-uitbreiding bij Leidschendam moet minister Van Nieuwenhuizen nog een tracébesluit nemen en een milieu-effectrapportage opstellen.

En in de volgende maand te publiceren Notitie Reikwijdte en Detailniveau A4 Haaglanden-N14 moet komen te staan wat er allemaal nog onderzocht moet worden. Rijkswaterstaat zal alle betrokken bestuursorganen om een formele reactie vragen. Er is dus op alle niveaus nog inspraak mogelijk.

 Gerelateerd