Pvda bezorgd over belastingdruk minima

23-06-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Wie in Nederland woont betaalt belasting. Tot zover de open deur. Via de Regionale Belastinggroep worden in Vlaardingen lokale belastingen geheven. Wie leeft van een minimum of bijstandsinkomen kan kwijtschelding aanvragen van onder meer Zuiveringsheffing, een belasting die namens het Hoogheemraadschap Delfland wordt geheven . Het Hoogheemraadschap heeft echter in april 2015 besloten dat die regeling in twee jaar afgebouwd wordt. Kwijtschelding aanvragen is vanaf 2017 niet meer mogelijk.

Voor wie toch al moeite heeft om rond te komen een ongewenste stap. De PvdA Vlaardingen heeft er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wijst het college erop dat de bijstand voldoende zou moeten zijn om lokale heffingen te kunnen voldoen. ,,Het Nibud heeft aangegeven dat dit laatste in 2014 niet het geval is. Gezinnen in de bijstand komen structureel geld tekort’’, aldus de PvdA. ,,Het is aannemelijk dat gemeenten nagenoeg in alle gevallen via de bijzondere bijstand worden aangesproken. Bovenstaande leidt ertoe dat de budgettaire positie van de gemeente Vlaardingen verslechtert in 2016 met om en nabij € 335.000 en vanaf 2017 met om en nabij € 670.000  jaarlijks’’.

De extra kosten voor de gemeente waar de PvdA het over heeft zijn gebaseerd op het uitkeren van extra Bijzondere Bijstand voor mensen die geen kwijtschelding van de Zuiveringsheffing aan kunnen vragen en een beroep doen op de gemeente Vlaardingen voor deze extra uitgaven. ,,Daar komen voor de gemeente uiteraard extra kosten i.v.m. afstemming en eventuele toeneming van het aantal bijstand gevallen bij’’.

De PvdA wil dan ook weten of het college bekend is met de plannen van het Hoogheemraadschap Delfland en of de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente ‘erkend worden’. ,,Kan de gemeente deze gevolgen opvangen of leidt dit tot een groter tekort in 2016?’’ De partij vraagt het college vervolgens welke acties het college gaat ondernemen:  heeft u hierover gesproken met andere betrokken gemeenten en wordt er gezamenlijk of apart een reactie gestuurd wordt aan het Hoogheemraadschap Delfland?  Weet u of de provincie een reactie gaat sturen naar het Hoogheemraadschap Delfland? Zo ja, wat de strekking van de boodschap is?’’

De PvdA wil tenslotte graag antwoord voor de behandeling van de Voorjaarsnota; immers, een en ander kan de nodige financiële gevolgen hebben voor het ‘huishoudboekje’ van de gemeente: ,,De consequenties kunnen dan meegenomen worden in de beraadslagingen bij de Voorjaarsnota’’.Gerelateerd