Miljoenen minder, Waterweggemeenten bezorgd

10-04-2015 Nieuws Redactie


WATERWEG - De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam zijn zeer bezorgd over het plan van minister Plasterk om het geld voor alle gemeenten te herverdelen. Het komt er op neer dat Vlaardingen vanaf 2016 € 2.800.982 minder krijgt. Schiedam en Maassluis krijgen respectievelijk € 1.644.488 en € 1.031.860 minder. De burgemeesters en wethouders van de drie gemeenten hebben daarom gezamenlijk een brief geschreven aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin ze aangeven dat de herverdeling op deze manier onredelijk is. De VNG is de partij die moet reageren op het plan van de minister.

De drie gemeenten hebben grote moeite met het tijdstip en tempo waarop het plan wordt ingevoerd. De nadelige financiële ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid richting de gemeenten volgen elkaar de laatste jaren in rap tempo op. De herverdeling staat daarnaast op gespannen voet me de ambitie van de Rijksoverheid om meer taken aan de gemeenten over te dragen.

De drie gemeenten pleiten voor een gefaseerde invoering. Ook pleiten ze dat deze herverdeling wordt gecombineerd met de overige herverdeeleffecten in het sociaal domein, om opeenstapeling enigszins te dempen. De gemeenten pleiten tot slot voor een langere inpassingsperiode om de gelegenheid te krijgen de effecten geleidelijk in de begrotingen te bouwen.

Door middel van ingewikkelde formules wordt berekend hoeveel geld gemeenten krijgen uit het gemeentefonds. Met de nieuwe berekeningen ontstaat een beeld waarbij op hoofdlijnen een herverdeling is waarmee grotere gemeenten geld inleveren en kleinere gemeenten meer geld krijgen. De verschuiving van grotere naar kleinere gemeenten bedraagt in totaal € 88 miljoen. Het zijn vooral de kleinere gemeenten die er meer dan 3 procent op vooruit gaan: 92 van de 117 gemeenten die er met 3 procent op vooruit gaan hebben minder dan 30.000 inwoners.

Als verklaring staat in het plan van de minister dat dit komt door beleidsmatige ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het gaat bijvoorbeeld om de professionalisering van de brandweer, meer intergemeentelijke samenwerking (sociale diensten) hetgeen goedkoper in de uitvoering is en toegenomen kosten voor ruimtelijke ordeningsplannen als gevolg van wettelijke verplichtingen. Vooral bij de kleinere gemeenten leiden deze ontwikkelingen tot hogere kosten.Gerelateerd