Begrotingstekort: Vlaardingen moet weer miljoenen bezuinigen!

23-09-2019 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Zo erg als in 2014, ‘Vlaardingen Spookstad’, wordt het niet. Maar de stad heeft een fors begrotingstekort en er moet weer voor miljoenen euro’s bezuinigd worden de komende jaren. Dat liet het college vanmiddag weten in een rondgestuurd memo aan de gemeenteraad en via een persbericht. De oorzaak zit hem vooral in de kosten bij Stroomopwaarts. De eerder verwachte (of veronderstelde?) afname van het aantal uitkeringen is niet uitgekomen en het Rijk ‘past niet bij’.

In het persbericht van het college staat het allemaal wat meer ‘bedekt’: ,,Een groot deel van de het ontstane tekort is te verklaren uit prijsontwikkelingen in het sociale domein, het toenemende gebruik van voorzieningen in het sociaal domein, en overige loon- en prijsstijgingen. Daarnaast heeft de gemeente meer bedrijfsvoeringskosten dan waarmee in de voorgaande begrotingen rekening gehouden was.’’

Het zit dus vooral in de kosten voor uitkeringen en de kosten om de ‘boel draaiend’ te houden op het stadhuis. Of daarbij weer sprake is van overscrhijding van kosten door de inhuur van dure krachten is onduidelijk, maar je mag verwachten dat de ‘interim krachten’, waaronder de vorige griffier en de huidige gemeentesecretaris, wel wat meer kosten dan reguliere vaste krachten. Daarnaast zijn er nog wel wat trajecten en projecten geweest die wat meer dan gewoonlijk van het budget opgeslokt hebben. Het onderzoek vorig jaar bijvoorbeeld naar de financiële handel en wandel van partijen rond de verkiezingen door bureau Integis. Het college noemt zelf ook nog tegenvallende kosten voor zaken als ICT, digitalisering en facilitaire voorzieningen.

Het tekort in de Begroting, die formeel op 1 oktober aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd, bedraagt in 2020 € 5,8 miljoen, aflopend naar een tekort van €3,8 miljoen in 2023. Het college verklaart daarbij dat veel stijgende kosten niet of onvoldoende door het Rijk gecompenseerd worden.

De Begroting moet natuurlijk wel sluitend zijn en dat wordt nog een opgave. ,,We willen komen tot een begroting waarin alle onvermijdbare ontwikkelingen zijn verwerkt, waarbinnen we de doelstellingen uit het coalitieakkoord kunnen realiseren en die bovendien voldoende ruimte bevat om financiële risico’s op te vangen”, aldus verantwoordelijk wethouder Sebastiaan Nieuwland.

Een eerste inschatting is dat er €8 miljoen moet worden ‘omgebogen’. Dat betekent dus €8 miljoen minder uitgaven aan allerlei zaken, waarbij er harde keuzes moeten worden gemaakt. Gerelateerd