Arbeidsmigranten en kerkuitbreiding aan de Zwanensingel

31-05-2015 Nieuws Redactie

Een deel van het terrein tussen de Zwanensingel en de A20

VLAARDINGEN – Afgelopen week presenteerde het college plannen voor de herinrichting van het gebied tussen de Zwanensingel en de A20. Vroeger lagen hier de velden van voetbalvereniging HVO, tegenwoordig is het deels groengebied en deels een zandvlakte waar bouwketen staan en betonnen blokken voor riolering liggen.

In de betreffende plannen wordt onder meer gesproken over het creëren van extra parkeerplaatsen, tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en een gebied voor waterberging rondom de kavels waar gebouwd gaat worden. Daarnaast zijn er verschillende bedrijven die interesse hebben om er zich te vestigen of uit te breiden. Zo zijn er al langere tijd onderhandelingen met een uitvaart-ondernemer om aan de zijde van de Zwanensingel een uitvaartcentrum in huiselijke sfeer te starten. Een andere initiatiefnemer is een dierenkliniek met haar verzorgingsgebied in Vlaardingen en Schiedam.

De Kerk van de Nazarener heeft  er al een gebouw maar wil al geruime tijd uitbreiding van het pand. Het recentste concept gaat uit van een nieuw aangebouwd gedeelte met 1234 zitplaatsen. De huidige bebouwing blijft bestaan. Wel zal er intern veranderingen gaan plaatsvinden in indeling en gebruik. Zo blijven er in de huidige kerkzaal 338 zitplaatsen bestaan. Het totaal komt zo op1572 zitplaatsen. Voor de exploitatie van het gebouw is een businessplan opgesteld dat uitgaat van een veelheid van gebruiksmogelijkheden, die voor een groot deel uit niet kerkelijke activiteiten bestaan. Gedacht wordt aan het huisvesten van een kinderdagverblijf, een eetgelegenheid voor alleenstaanden, muzieklessen, muziekbeoefening, huiswerkbegeleiding, zomerschool, computercursussen, taalcursussen, mediaonderwijs,, culturele voorstellingen, productpresentaties, jaarvergaderingen van grotere bedrijven enzovoorts. De kerk zal bij uitbreiding echter wel moeten zorgen voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen,

In het kader van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten kan een deel van het gebied dat daarvoor aangewezen is ingezet worden voor woonunits (eventueel in gestapelde vorm). Hierbij dient wel rekening gehouden worden met milieuaspecten. Ook de uitstraling en de woonkwaliteit van tijdelijke woningen verdiend zorgvuldigheid. Daarom is het van belang om de units een nette uitstraling te geven en de positionering op een afgewogen plaats te brengen. Uitgegaan wordt van een tijdsduur van minimaal 5 jaar. Uit hoofde van het beheer moet worden uitgegaan van minimaal 30 geclusterde woonunits.

De gepresenteerde plannen zullen nog de procedures moeten doorlopen voor ze in de praktijk worden gebracht. Behandeling door de gemeenteraad is daar onderdeel van.

 Gerelateerd