'Turners in frissche costumes'

22-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 22 mei 1909: 'Turners in frissche costumes'.

In 1909 wordt in Vlaardingen een groot gymnastiekfeest georganiseerd. Verrassend genoeg wordt als locatie voor de wedstrijden de Koningin Wilhelminahaven uitgekozen. 

Te Vlaardingen is men ijverig werkzaam aan de voorbereiding van het groote gymnastiekfeest op den 2en Pinksterdag. Bij een bezoek aan de Nieuwe Haven zagen wij dat het werkterrein wordt gelijk gemaakt. De bouw van de tribune is ook reeds begonnen en wij gelooven, dat deze wel aan ongeveer 500 personen zitplaatsen zal kunnen verstrekken. Deze tribune wordt in Romeinschen stijl opgetrokken. Verder worden er nog ververschingstenten, fruit-, roomijs-, sigaren-, bloemen- en ansichttenten en 2 poffertjeskramen gebouwd, die het werkterrein zullen omgeven.

De verlichting bij het avondfeest belooft ook schitterend te worden want het geheele terrein zal bij die gelegenheid geheel electrisch verlicht worden. Voor den aanleg der electrische geleidingen zal de firma v. Duijn en De Noo zorg dragen, zoodat dit gedeelte in uitstekende handen is. 

Men schijnt in Vlaardingen alles aan te wenden om het feest zoo grootsch mogelijk in te richten; men rekent op de medewerking van vele turners en turnsters en men verwacht zeer veel publiek, zoowel van Vlaardingen als van andere Zuidhollandsche steden. Aan de gewestelijke uitvoering zal worden deelgenomen door 374 turners, 162 aspirant-turners en 88 turnsters, dus te zamen 624 personen, welke de leden zijn van 24 turnvereenigingen en 6 dames-turnvereenigingen. 

De indeling van het turnfeest is als volgt: Na een korte generale repetitie in den morgen vangt precies 12 uur de optocht naar het Stadhuis aan, waar de turners(sters) door den burgemeester officieel worden ontvangen. De groote gewestelijke uitvoering vangt daarna precies halftwee aan. Het eerst treden op de 374 turners en geven gezamenlijk een serie staafoefeningen, daarna volgen de 88 dames en voeren series vrije oefeningen, met passen en rijen op de maat der muziek uit en dan volgen 162 aspiranten met een schoone serie vrije oefeningen. 

Daarna volgen de verschillende wedstrijden, nl: 1e wedstrijd aan de werktuigen (brug, rek, paard of ringen); 2e wedstrijd in polsstokver- en los-verspringen; 3e wedstrijd in vrije staaf- of gereedschapsoefeningen en 4e hinderniswedloop over 100 meter met 5 hindernissen. Voor de aspiranten wordt de wedstrijd in het hardloopen gehouden, terwijl de dames verplicht zijn extra nummers te geven op een plankier voor de tribune. Er is ditmaal voor gezorgd, dat het publiek niet telkens dezelfde wedstrijdoefeningen ziet turnen, want iedere vereeniging komt nu uit met het schoonste wat zij geven kan aan haar beste werktuig, doch met al haar leden. 

De te behalen prijzen bestaan uit verguld-zilveren en zilveren medailles waar de Vlaardingsche gymnastiekvereeniging Leonidas voor gezorgd heeft. Deze vereeniging vierde dit jaar haar 25-jarig bestaan en ontving van het Koninklijk Huis 3 zilveren, van de gemeente Vlaardingen 1 groot verguld-zilveren en van vele autoriteiten en zustervereenigingen zilveren medailles om die op den 2en Pinksterdag te laten verwerken. Zij heeft thans ruim 20 medailles gekregen en het getal groeit nog steeds aan. 

Er zal dus op den 2en Pinksterdag te Vlaardingen hard gekampt worden door honderden turners. Doch daarnevens zullen zij gezamenlijk series staaf- en vrije oefeningen geven om het publiek te toonen hoe schoon de gymnastiek het lichaam vormt en hoe zij de gezondheid bevordert. 

Wij twijfelen niet of het zal een fraai en interessant gezicht zijn die honderden turners en turnsters in hun frissche costumes gymnastische oefeningen te zien maken. De deelneming van de Zuidhollandsche turners(sters) is groot, de voorbereiding van het gymnastiekfeest is in uitstekende handen en het publiek zal voorzeker ook wel talrijk zijn. Vlaardingen is zeer gemakkelijk per spoor te bereiken en de entree’s tot het terrein bedragen 25 cts. En voor de tribune 50 cts. 

Een ieder die dus iets gevoelt voor de schoone sport gymnastiek, die houdt van een mooi en interessant gezicht en gaarne op 2en Pinksterdag eens een daagje 'uit’ is, kan zich te Vlaardingen op 31 Mei a.s. uitstekend vermaken, daar ook het gymnsdtiekfeest voortdurend door 2 muziekkorpsen wordt opgeluisterd en het ’s avonds 11 uur met schitterend vuurwerk wordt besloten.

Gerelateerd