'Er is een Prinses geboren'

01-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 1 mei 1909: 'Er is een Prinses geboren'.

Een dag eerder moest de krant nog melden dat er nog geen prins of prinsesje was maar de krant van 1 mei opende met de geboorte van Prinses Juliana! 

Hedenmorgen te kwart voor acht bereikte ons hier de heuglijke tijding: „Er is een Prinses geboren.'' Dat dit lang verwachte bericht de wel te voorziene ontspanning gaf, valt te begrijpen. Onmiddellijk was het op ons bureau een actief al. De bulletins verschenen voor de ramen en toen in een drafje de straat op. Nadat eerst in de verschillende winkels in de nabijheid van het kantoor de heuglijke gebeurtenis was medegedeeld en bulletins waren afgegeven, ging het in de met vlaggen versierden automobiel van den heer J.L. van der Knoop, die reeds dagen had klaar gestaan om de burgerij kond te doen van de geboorte, naar alle deelen van Vlaardingen. 

En overal, waar de auto verscheen,waarin bovendien nog een bord was aangebracht, waarop in de nationale kleuren de tijding was medegedeeld, heerschte een enorme geestdrift. Grooten en kleinen, allen verheugden zich. Oude vrouwtjes stonden te dansen aan de deur en overal klonk het 'Oranje boven'. In alle straten verschenen als bij tooverslag de vlaggen en het nog geen half uur geleden zoo rustige Vlaardingen was in feestdos herschapen. 

De meeste drukte heerschte evenwel op het kerkhof, nabij het Stadhuis. Daar werd de komst van de automobiel met kolossaal gejuich begroet, zoodat driemaal een ommegang om de kerk werd gedaan. Maar verder ging het en overal hetzelfde enthousiasme, totdat wij weder aan ons bureau terugkwamen en aldaar direct werden overstroomd met vragen of het wel waar was. De aanleiding tot dien twijfel was, dat noch van den stadstoren de vlag, noch het klokgelui de officieele tijding bracht. Als eenig antwoord hierop plakten wij nog meer bulletins aan de ramen. 

Toen het geruststellend bericht kwam, dat Moeder en Kind naar omstandigheden in goeden toestand verkeerden, gaf dit eenige kalmte. Ruim 10 uur kwam de officieele tijding eerst op het Stadhuis en toen tengevolge daarvan de klokken begonnen te luiden, steeg de geestdrift ten top en kon men de hoera's tot op verren afstand hooren. En ook de stoom- en signaalfluiten van stoombooten en fabrieken droegen het hare bij tot het verwekken van een reuzensignaal, als een spontane uiting van Oranjeliefde. Als waardig slot van dezen zoo gewichtigen dag is het laatste woord aan Flardinga, die het door haar genomen initiatief voor deze gebeurtenis in een daad zal omzetten.

 Gerelateerd